پناهگاه موزیک: ناوچه HNoMS Helge Ingstad نیروی دریایی نروژ در جریان رزمایش Trident Juncture 2018 ناتو در اثر برخورد با یک شناور انگلیسی به شدت آسیب دیده و در حال غرق شدن است همه خدمه تخلیه شده اند.

 ناو ارتش در حال غرق شدن / در نروژ رخ داد + عکس

2380560


2380561


2380562